Przejdź do treści Wyszukiwarka

Jednym z głównych celów wprowadzenia RODO było wzmocnienie Państwa prawa do ochrony prywatności oraz wzmocnienia prawa do kształtowania sposobów przetwarzania już udostępnionych Administratorowi danych osobowych. Cel ten został osiągnięty przez wskazanie w przepisach przysługujących osobie fizycznej praw, które poniżej staraliśmy się w przejrzystej formie opisać.

Prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji:

 • czy przetwarzamy Państwa dane osobowe,
 • jaki zakres danych posiadamy,
 • w jakim lub w jakich celach posiadane dane przetwarzamy,
 • jakim odbiorcom możemy udostępnić Państwa dane osobowe,
 • o czasie przetwarzania, jeśli jest to możliwe do ustalenia lub o planowanym okresie przechowywania tych danych,
 • o przysługujących Państwu prawach,
 • o źródle pozyskania danych w sytuacji, gdy nie zostały zebrane od Państwa.

Mają Państwo ponadto prawo do uzyskania kopii Swoich danych osobowych.

Na podstawie złożonego wniosku udzielimy Państwu wszelkich informacji bez opłat (z zastrzeżeniem sytuacji uciążliwego i regularnego zwracania się o kolejne kopie danych, wówczas możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości) oraz bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące, ale poinformujemy o takim przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

Prawo do sprostowania danych – w sytuacji, gdy posiadane przez nas dane osobowe są niezgodne lub błędne, Mają Państwo prawo do żądania ich sprostowania.

 • Dane nieprawidłowe to takie, które nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi rzeczy, czyli dane nieprawdziwe. Prawidłowość danych ocenia się z perspektywy osoby, której dane dotyczą.
 • Dane niekompletne to dane prawidłowe, ale niepełne.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • został wniesiony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody i nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

Warto Pamiętać, że nie będą mogli Państwo skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in.:

 • jeżeli dane osobowe są niezbędne do obrony przed lub do dochodzeniem roszczeń,
 • gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
 • gdy przetwarzanie wynika z zawartej umowy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • dane osobowe nie są już nam niezbędne, ale potrzebne są Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw złożonego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie zawartej umowy, a jednocześnie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo również prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prosimy pamiętać, że:

 • prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie (negatywnie) wpływać na prawa i wolności innych osób, oraz
 • odpowiadając na wniosek o przeniesienie danych nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych ani przez osobę, której dane dotyczą, ani przez administratora, do którego dane są przenoszone.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zadanie realizowane w interesie publicznym.

Na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Tylko wniesienie sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jest bezwzględnie skuteczne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie – osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie podlegać decyzji, która:

 • opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu,
 • wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub wpływa na Tę osobę w istotny sposób.

Podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych jest dopuszczalne, jeżeli decyzja spełnia przynajmniej jeden z trzech warunków:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a nami,
 • jest dozwolona przepisami prawa,
 • opiera się na wyrażonej zgodzie.

Uwaga: Decyzje podejmowane z udziałem człowieka (tj. gdy człowiek ma bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji) nie podlegają powyższemu zakazowi.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się pod adresem: www.uodo.gov.pl

Wskazane powyżej uprawnienia Można wnieść do Inspektora Ochrony Danych, przez wskazane poniżej formy komunikacji:

Informujemy, że będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że wskazane powyżej prawa nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach, które staraliśmy się zaprezentować.