Przejdź do treści Wyszukiwarka

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

IDEAS NCBR SP. Z O.O.

(DALEJ: REGULAMIN)


I

Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, IDEAS NCBR SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 69, 00-801 Warszawa, zwanym dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Umożliwienie korzystania ze Strony internetowej jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.
 7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II

Definicje

Użytkownikpodmiot (osoba fizyczna, prawa lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej) korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej www.ideas-ncbr.pl
UsługodawcaIDEAS NCBR sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 69, 00-801 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000880113 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7011017605, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3 000 000,00 . zł oraz będący właścicielem strony internetowej www.ideas-ncbr.pl
Strona wwwstrona internetowa dostępna pod adresem www.ideas-ncbr.pl prowadzona przez Usługodawcę
Usługausługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.ideas-ncbr.pl  zgodnie z niniejszym regulaminem
Regulaminniniejszy regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują
Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (usługodawcą) czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
System teleinformatycznyzespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego
Formularz kontaktowyudostępniony przez Usługodawcę w formie elektronicznej formularz,dostępny pod adresem: www.ideas-ncbr.pl za pomocą którego użytkownicy mogą nawiązać kontakt z Usługodawcą

III

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy z wykorzystaniem strony www usługi polegające na:

 1. nieodpłatnym publikowaniu na stronie www
 2. bezpłatnym przeglądaniu i odczytywaniu przez Użytkowników materiałów (informacji, zdjęć, danych, opisów) zamieszczanych na stronie www,
 3. przekazywaniu danych na Twoje żądanie (z wykorzystaniem udostępnionych formularzy) w zakresie nawiązywania kontaktów z Usługodawcą.

IV

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www Użytkownicy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies; Java Script, i SSL,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. podczas korzystania ze Strony internetowej zalecamy posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 2. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze strony www.
 3. Strona www używa plików cookies, szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce plików cookies.

V

W jaki sposób możesz korzystać ze strony internetowej

 1. Korzystając z naszej strony www możesz:
  1. korzystać z materiałów dostępnych na naszej stronie www wyłącznie na własny użytek,
  2. korzystać wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej,
  3. za pośrednictwem strony www możesz nawiązać kontakt z Usługodawcą
 1. Korzystając z naszej strony www nie możesz:
  1. wykorzystywać treści udostępnionych na stronie www w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowanie lub wykorzystywanie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody,
  2. dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
  3. korzystać z naszej strony www w sposób naruszający prawa innych osób,
  4. wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie naszej strony www, dotyczy to również przesyłania plików zainfekowanych wirusami,
  5. podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę naszej strony www,
  6. blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez nas,
  7. uzyskiwać ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek sposób,
  8. zakłócać działania strony www w jakikolwiek inny sposób.
 2. Strona www stanowi przedmiot praw własności intelektualnej, w związku z czym jesteś zobowiązany do nienaruszania przedmiotowych praw.

VI

Zobowiązanie Usługodawcy

 1. Dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony zapewniony jest dla wszystkich użytkowników strony www.
 2. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę nie jest wymagane zakładanie konta Użytkownika.
 3. Usługodawca zapewnia dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną, co oznacza, że dołoży wszelkich starań, żeby strona www funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu strony www mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu na stronie www.

VII

Źródła informacji udostępnione na stronie www

Na stronie www.ideas-ncbr.pl  dostępne są:

 1. treści należące do nas (są to m.in. dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio i video),
 2. treści należące do osób trzecich (są to m.in. zdjęcia, opisy produktów),
 3. linki lub odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas
 4. linki lub odsyłacze do zewnętrznych serwisów społecznościowych.

VIII

Prawa autorskie

 1. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na stronie www (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), a niepochodzące od Użytkownika, są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na stronie www wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 2. W każdym przypadku, w którym Informacja lub zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona z chwilą przesłania do Usługodawcy Informacji celem jej publikacji na stronie www – tekstu oraz zdjęcia bądź zdjęć, na cały okres świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do utworu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika – w zakresie opisanym powyżej.

IX

(opis usługi)

X

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony www możesz kierować:
  1. w formie pisemnej – przesyłając pismo na adres: IDEAS NCBR Sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
  2. ustnie – telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu: 539 698 327
  3. elektronicznie – pisząc, na adres e-mail: biuro@ideas-ncbr.pl
 2. Złożone reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, natomiast w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni poinformujemy Ciebie o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Użytkownika – osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a w przypadku Użytkownika innego niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamacje wyślemy do Ciebie w formie papierowej lub o ile złożyłeś taki wniosek, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną lub w innej uzgodnionej formie.
 4. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług,
  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
  3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, w każdym czasie przysługuje Tobie prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

XI

Odpowiedzialność

 1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe wskutek korzystania ze strony www przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych,
  2. szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji ze strony www w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.,
  3. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem,
  4. szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy,
  5. treść Informacji i zdjęć zamieszczonych na stronie www przez Użytkowników.
 4. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte na stronie www treści mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

XII

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze strony www albo z upływem okresu publikacji Informacji.

XIII

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Korzystając z usług przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu i zakresie usług, z których użytkownik korzysta.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest IDEAS NCBR Sp. z o. o.o.
 3. Dane kontaktowe do Administratora:
Adres do korespondencjiNumer telefonuAdres e-mail
ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa539 698 327biuro@ideas-ncbr.pl
 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

XIV

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników, przesyłając odpowiednią informację na ich adresy e-mail.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie.
 4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność usunięcia informacji zamieszczonej przez Użytkownika.
 5. Niepowiadomienie Usługodawcy przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
 6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.
 7. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do jego rozwiązania polubownie.
 8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
 9. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.