Przejdź do treści Wyszukiwarka

POLITYKA PRYWATNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DALEJ: POLITYKA)

I
Postanowienia ogólne

Spółka IDEAS NCBR sp. z o.o. (dalej IDEAS) przywiązuje szczególną uwagę do ochrony prywatności użytkowników w tym ich danych osobowych gromadzonych w związku z odwiedzaniem strony internetowej www.ideas-ncbr.pl (dalej: serwis) i korzystaniem z udostępnionych w serwisie usług elektronicznych. W niniejszym dokumencie określiliśmy wszelkie niezbędne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, które chcemy Tobie przekazać w celu podejmowania przez Ciebie jako użytkownika świadomych wyborów korzystania w tym udostępnienia przez serwis danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony www.ideas-ncbr.pl

W przypadku korzystania przez użytkownika z odnośników umieszczonych na Naszej stronie do zewnętrznych serwisów internetowych, IDEAS nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Dlatego zachęcamy, aby przed korzystaniem z danego serwisu zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Patrz punkt XII Media społecznościowe.


II
Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym (inaczej: Administratorem) za przetwarzanie Państwa danych osobowych gromadzonych przez serwis jest IDEAS NCBR sp. z o.o. za wyjątkami określonymi w niniejszej polityce.

Dane kontaktowe:

IDEAS NCBR sp. z o.o.

ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
nr telefonu: 539 698 327
Adres e-mail: biuro@ideas-ncbr.pl


III
Przetwarzanie danych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbieramy i przetwarzamy dane dotyczące użytkowników serwisu. Dane te mogą stanowić informacje bezpośrednio identyfikujące osobę fizyczną (czyli Użytkownika), które gromadzone są w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług udostępnionych w serwisie jak i informacje w postaci anonimowej na podstawie których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika. Informacje anonimowe dotyczą głównie danych gromadzonych na cele wewnętrzne wynikające z zarządzania serwisem w tym zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego serwisu. Gromadzimy je poprzez stosowanie plików cookies oraz pliki dziennika serwera. W uzasadnionych przypadkach możemy łączyć zgromadzone informacje co oznacza, że dane anonimowe w związku z przypisaniem ich do zidentyfikowanego użytkownika, będą stanowiły dane osobowe tego użytkownika.

W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych, w szczególności zawsze informujemy
o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy korzystaniu z formularza kontaktowego lub ustawieniu preferencji plików cookies. Staramy się, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji
o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), poinformujemy o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.


IV
W jaki sposób zbieramy dane osobowe

Możemy zbierać dane osobowe poprzez:

bezpośrednie interakcje, takie jak te, które dokonuje użytkownik w trakcie przeglądania naszego serwisu czy prowadzonego przez Nas profilu społecznościowego czy korzystania z udostępnionych form kontaktu,
dane od osób trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne informacje, które zostały udostępnione do publicznego wglądu lub informacje dostarczane przez osoby trzecie, w tym, między innymi, przez rząd i odsprzedawców danych,
wykorzystanie technologii zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane na temat użytkownika interakcji z naszym serwisem, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe


V
W jakich celach i podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w związku z:

zarządzaniem serwisem ideas-ncbr.pl
korzystając z serwisu gromadzimy dane użytkownika w postaci informacji anonimowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu, zarządzania jego treścią, tworzenia zestawień statystycznych jego odwiedzin, zainteresowania treścią, publikacjami, itp. Zgromadzone informacje o użytkownikach dotyczą: adresu IP, typu oprogramowania (np. Windows lub Mac), rozdzielczości ekranu, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz typu i wersji przeglądarki internetowej, niepowtarzalny identyfikator urządzenia. W przypadku gdy, użytkownik przegląda serwis z urządzenia mobilnego będziemy gromadzić podobne informacje. Informacje te zbieramy poprzez pliki cookies czy też pliki dziennika serwera. Podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) użytkownika na zainstalowanie plików cookie zgodnie z dokonanym wyborem

prowadzoną korespondencją nie wynikającą z zawartej umowy
korzystając z udostępnionego w serwisie formularza kontaktowego, czy przesyłając korespondencję drogą mailową na podane adresy e-mail, w temacie nie związanym z usługami świadczonymi przez Nas na rzecz nadawcy tej korespondencji prosimy o podanie określonych danych, które pozwolą nam na udzielenie odpowiedzi.

Zgromadzone informacje wynikające z prowadzonej korespondencji przetwarzane są w wyłącznie w celu komunikacji i obsługi korespondencji. Staramy się gromadzić wyłącznie te informacje, które są niezbędne z punktu danej sprawy. Podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W sytuacji, gdy podasz nam inne dane niż niezbędne do załatwienia danej sprawy, podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) twoja zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.

prowadzoną korespondencja wynikająca z zawartej umowy lub przed jej zawarciem
korzystając z udostępnionego w serwisie formularza kontaktowego, czy przesyłając korespondencję drogą mailową na podane adres e-mail, w temacie związanym z usługami świadczonymi przez Nas na rzecz nadawcy tej korespondencji gromadzimy informacje niezbędne do zawarcia lub realizacji zawartej umowy.

Zgromadzone informacje wynikające z prowadzonej korespondencji przetwarzane są
w wyłącznie w celu komunikacji i obsługi korespondencji. Staramy się gromadzić wyłącznie te informacje, które są niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych informacji jest umowa lub zawarcie umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli zebranie niezbędnych informacji do zawarcia umowy i jej realizacji. W sytuacji, gdy podasz nam inne dane niż niezbędne do załatwienia danej sprawy, podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) czyli twoja zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.

kontaktem telefonicznym
w przypadku kontaktowania się z Nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy prosić o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

rekrutacją
przesyłając dokumenty aplikacyjne na podany adres e-mail, oczekujemy przekazania nam danych osobowych określonych w przepisie prawa (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszania, podane dane kontaktowe oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe, jeśli są niezbędne na dane stanowisko pracy).

Ponadto, w ogłoszeniu rekrutacyjnym może zostać wskazana konieczność podania szerszego zakresu danych osobowych, w zależności od konkretnego stanowiska (CV wraz ze spisem publikacji i opisem dorobku naukowego, list motywacyjny zawierający opis zainteresowań badawczych, kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie) co wynika z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z uchwałą obowiązującą w danej Szkole doktorskiej.

Prosimy o nieprzekazywanie nam innych informacji niż wskazanych powyżej. W pozostałych sytuacjach, gdy zakres przekazanych danych jest szerszy, dane te będą przez Nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z udostępnienia tych danych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych informacji jest przepis prawa obligujący administratora do przetwarzania określonego zakresu danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz prawnie uzasadniony interes w zakresie przeprowadzenia oceny kwalifikacji kandydata na dane stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w pozostałym zakresie (dotyczy innych danych niż wynikających z przepisu prawa), zgoda osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

zarządzaniem profilem firmowym
w związku z prowadzeniem profilu firmowego przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celach powadzenia profilu firmowego na wybranych portalach społecznościowych w celu informowania za ich pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności danego serwisu (komentarze, chat, wiadomości) oraz w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z danego profilu firmowego. Podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej w punkcie IX media społecznościowe.

Dane osobowe możemy również zbierać:

w związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Podstawą prawną przetwarzania zgormadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji możemy przetwarzać dane Użytkowników oraz dane eksploatacyjne. Podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w związku z realizacją praw Użytkowników, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę. Podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w związku z realizacją celów dowodowych, archiwalnych oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


VI
Jakie dane osobowe zbieramy

W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zbieramy dane osobowe w zakresie niezbędnym w określonym celu ich przetwarzania. Są to między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości lub rozmowy. Dodatkowo w zakresie przesłania do nas dokumentów aplikacyjnych będziemy przetwarzać dane takie jak: rok urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie, a w niektórych przypadkach (w sytuacji ich podania) dodatkowo: wizerunek, zainteresowania, umiejętności.

Oprócz podanych powyżej danych, korzystając z naszego serwisu dodatkowo będziemy zbierać i zapisywać w dzienniku plików dane dotyczące adresu IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego z którego korzystasz, nazwę dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do serwisu, nazwę pobranych plików bądź informacji, datę i godzinę oraz czas przeglądania udostępnionych treści, datę i godzinę przesłanych informacji, nazwę systemu operacyjnego i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej służącej do przeglądania serwisu, nazwę lub numer urządzenia z którego odbywa się przeglądania. Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.


VII
Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi, któremu dane osobowe przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie przekazujemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.

Prawo do uzyskania kopii danych
na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

Prawo do sprostowania
na tej podstawie zobowiązani jesteśmy do usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów w przetwarzaniu danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.

Prawo sprzeciwu na przetwarzanie w zakresie marketingu bezpośredniego
na tej podstawie zobowiązani jesteśmy do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu
na tej podstawie zobowiązani jesteśmy do podjęcia działań w zakresie oceny czy Nasz prawnie uzasadniony interes nie narusza prawa do prywatności osoby żądającej, a w sytuacji naruszenia prawa zaprzestać przetwarzania danych osobowych w określonym celu.

Prawo do usunięcia danych
na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Prawo do przenoszenia danych
na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
na tej podstawie zaprzestajemy wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo skargi
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wniesienia powyżej wskazanych praw skontaktuj się z Nami na jeden z podanych kanałów komunikacji:

Mailowo: iod@ideas-ncbr.pl

Telefonicznie: 539 698 327

Korespondencyjnie: IDEAS NCBR sp. z o.o. ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa


VIII
Odbiorcy danych osobowych

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem, sytuacji:

w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością, operatorzy telekomunikacyjni, kancelarie prawne,
wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora, użytkowników serwisu oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,
gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych przez Nas czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów np. dostawca hostingu, obsługa serwisu www. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.


IX
Transgraniczne przekazywanie danych

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.


X
Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie

Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług możemy automatycznie zbierać określone informacje o użytkowniku i jego sposobach korzystania z usługi. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki dotyczącej plików cookie w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących plików cookie i innych technologii monitorowania aktywności w sieci, które wykorzystujemy w ramach naszej usługi.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, pliki cookie są umieszczane na dysku użytkownika dopiero po uzyskaniu jego zgody za pośrednictwem banera informującego o plikach cookie albo poprzez centrum preferencji.

Polityka plików cookie zawiera informacje o tym, jak zablokować te technologie.

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.


XI
Czas przetwarzania danych

Zgodnie z ustanowiona polityką, dane osobowe będziemy przetwarzać:

6 lat od zakończenia prowadzonej korespondencji nie związanej z umową,
6 lat od zakończenia obowiązywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w tym wszelkich informacji zebranych w trakcie trwania umowy, uzgodnień, wyjaśnień prowadzonych drogą elektroniczną lub telefoniczną,
3 lat od zebrania danych na potrzeby zarządzania serwisem,
10 lat od zakończenia postępowania roszczeniowego,
do wniesienia sprzeciwu lub zakończenia celu przetwarzania w sytuacji, gdy dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego,
do wycofania zgody lub zakończenia celu na który zgoda została wyrażona,
6 miesięcy otrzymania dokumentów aplikacyjnych w sytuacji, gdy dana kandydatura nie została wybrana.


XII
Media społecznościowe – wtyczki

W naszym serwisie używamy wtyczek społecznościowych różnych portali. Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Dany dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę w danym serwisie społecznościowym, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera danego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Jednakże, pomimo że właścicielem serwisu prowadzonego w danym medium społecznościowym jesteśmy My, to ze względu na charakter działalności mediów społecznościowych, administratorem tych danych będzie również właściciel (dalej zw. Operatorem) danego medium społecznościowego. Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Użytkownikiem własną relację (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu tych wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

Wtyczki Facebooka
Facebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, i pod adresem www.facebook.de przez firmę Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/plugins; informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: http://www.facebook.com/policy.php

Wtyczka Linkedin
LinkedIn zapewnia LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wygląd znajdziesz tutaj: https://developer.linkedin.com/plugins; informacje na temat ochrony danych znajdziesz w LinkedIn tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wtyczki Twittera
Twitter jest prowadzony przez firmę Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Przegląd wtyczek Twittera i ich wyglądu znajduje się tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons; informacje na temat polityki prywatności Twittera znajdują się tutaj: https://twitter.com/privacy

YouTube
Ta oferta online używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Naszym celem przetwarzania danych na prowadzonych przez nas profilach społecznościowych jest informowanie Użytkowników o Naszych ofertach, produktach, usługach, promocjach, konkursach, wydarzeniach branżowych, nowościach firmowych, a także interakcja z osobami odwiedzającymi nasz profil firmowy.


XIII
Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym temacie dotyczącym przetwarzania danych osobowych w formie:

elektronicznej na adres: iod@ideas-ncbr.pl
tradycyjnej: IDEAS NCBR sp. z o.o. ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.


XIV
Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie,
a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi. Obecna wersja Polityki prywatności została opublikowana dnia 01.08.2021 r.
Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: biuro@ideas-ncbr.pl Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.