Przejdź do treści Wyszukiwarka

REGULAMIN NEWSLETTERA IDEAS NCBR SP. Z O.O.
(DALEJ: REGULAMIN)

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez IDEAS NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) przy ulicy Chmielna 69, KRS 0000880113, NIP 7011017605, REGON 38806578600000 (dalej jako „IDEAS NCBR”).

§ 2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez „IDEAS NCBR” na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące pojawiających się nowych artykułów oraz powiadomień zamieszczanych na stronie https://ideas-ncbr.pl w mediach społecznościowych prowadzonych przez IDEAS NCBR oraz informacji przygotowanych specjalnie dla subskrybentów IDEAS NCBR.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z IDEAS NCBR udostępnia swój adres e-mail oraz imię podane w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ustępie powyżej lub w ramach formularza zamieszczonego w ramach określonego wydarzenia organizowanego przez IDEAS NCBR.

§ 3

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Poprzez zapisanie się do usługi Newslettera użytkownik nie nabywa roszczenia o okresowe otrzymywanie wiadomości od IDEAS NCBR, a jedynie wyraża zainteresowanie otrzymywaniem wiadomości zgodnie z regularnością jednostronnie określoną przez IDEAS NCBR.

§ 4

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie https://ideas-ncbr.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail oraz imię, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do DEAS NCBR i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Następnie DEAS NCBR na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu Newslettera oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez DEAS NCBR, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

DEAS NCBR informuje, że poszczególne wiadomości przesyłane w ramach Newslettera stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newslettera (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi także poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy biuro@ideas-ncbr.pl, pocztą na adres: IDEAS NCBR sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@ideas-ncbr.pl, pocztą na adres: IDEAS NCBR sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez IDEAS NCBR.
 3. IDEAS NCBR rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 2. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie – w szczególności w korespondencji z IDEAS NCBR lub w formularzu rejestracyjnym – treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przez IDEAS NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) przy ulicy Chmielna 69 a, KRS 0000880113, NIP 7011017605, REGON 38806578600000 (zwany dalej jako „IDEAS NCBR” lub „Administrator”);
 2. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@ideas-ncbr.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług Newslettera, a następnie świadczenia usług wynikających z przedmiotowej umowy;
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨ lub do podjęcia działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨ przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 5. Podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający zawarcie, realizację oraz rozliczenie umowy,
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy i usuwane po jej zakończeniu oraz przechowywane będą w celach wynikających z obowiązków prawnych oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń;
 7. Odbiorcą/ami danych osobowych będą organy państwowe oraz samorządowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora-szczegółowe informacje zostaną udzielone poprzez adres internetowy podane w pkt 2;
 8. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do IDEAS NCBR to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym wskazanym w pkt 2;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jak również w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.;
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego co do zasady, jednakże w zakresie podmiotów z usług których korzysta administrator dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego wobec którego Komisja Europejska podjęła decyzję o zakwalifikowania tego Państwa jako spełniającego odpowiednie normy ochrony danych osobowych;
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności.

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2022 roku